Říkají vám, že zahraniční maturitu musíte nostrifikovat? Už to neplatí! Čtěte dál a sdílejte!

Do they tell you that you must nostrify your foreign secondary education? It is not true anymore! Read (below the Czech version) and share!

Když máte maturitu ze zahraničí, některé vysoké školy po vás budou chtít její nostrifikaci. To je ale zdlouhavé, drahé a v době koronaviru úplně nemožné!!! Jenomže pak zjistíte, že jiné vysoké školy to po vás nechtějí. Můžou vám maturitu uznat samy a bez papírování. Proč tedy nepoužít uznání od nich na škole, kterou jste si vybrali vy? Jde to, stačí dodržet následující kroky:

 1. Musíte formálně podat přihlášku na jednu z institucionálně akreditovaných vysokých škol. Jejich seznam najdete tady: https://regvssp.msmt.cz/registrvssp/inak.aspx.
 2. Požádejte vzápětí tu školu, aby vám řekla, jestli splňujete podmínky přijetí podle § 48 vysokoškolského zákona (tj. jestli je vaše zahraniční maturita dost dobrá). To vám ona musí říct (stačí vám e-mail) – tohle je totiž něco jiného než vlastní přijímačky.
 3. Jakmile dostanete to potvrzení o uznání maturity, klidně jim oznamte, že v přijímacím řízení dál nepokračujete.
 4. Dejte to potvrzení o uznání svojí vysoké škole a ta to musí vzít. Pozor, některé to nechtějí vzít a tvrdí, že to potvrzení platí jen tam, kde jste ho dostali. To je blbost a je to protiústavní diskriminace. Jenomže máte na tu školu nějakou páku? Ano, máte, stačí mít podporu od někoho, kdo je nad ní. A to je buď Ministerstvo školství, nebo Národní akreditační úřad. Takže:
 5. Napište buď ministerstvu, nebo akreditačnímu úřadu následující žádost.
 6. A to je všechno! Funguje to a ušetříte si nervy s nostrifikačními zkouškami!

Žádost o potvrzení
Vážený pane ministře (pokud posíláte na posta@msmt.cz nebo datovkou na vidaawt),
Vážený pane předsedo (pokud posíláte na posta@nauvs.cz, nebo datovkou na k9z3e3y),
absolvoval jsem zahraniční střední vzdělání zakončené maturitou. Chci studovat na vysoké škole XXXX. Ta po mně vyžaduje ověření podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou osvědčením o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České republice, získaným podle školského zákona. V mém případě ale tato podmínka již byla ověřena vysokou školou YYYY podle § 48 vysokoškolského zákona. Žádám Vás proto, abyste mi potvrdil, že svojí vysoké škole mohu jako dostatečné ověření podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou předložit potvrzení vystavené vysokou školou s institucionální akreditací podle § 48 odst. 4 písm. d) vysokoškolského zákona.
Odůvodnění mojí žádosti:
Když své maturitní vysvědčení a další požadované doklady předložím vysoké škole s institucionální akreditací a ta mi potvrdí, že jsem jí tím prokázal splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou podle § 48 odst. 4 písm. d) vysokoškolského zákona, vystupuje přitom jako orgán veřejné správy a rozhoduje tím o mém veřejném subjektivním právu. Tato vysoká škola v rámci přijímacího řízení vytváří překážku ve věci pravomocně rozhodnuté. Podmínka dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou totiž není specifická pro konkrétní vysokou školu, oblast vzdělávání nebo studijní program, a proto její ověření má obecnou platnost. I vysokoškolský zákon jasně rozlišuje dvě podmínky přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu. První podmínkou je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou podle § 48, což nesouvisí ani s vysokou školou, na kterou se uchazeč hlásí, ani s oblastí vzdělávání nebo se studijním programem, do kterého se uchazeč hlásí. Druhou podmínkou jsou požadavky specifické pro daný studijní program a ty si stanovuje sama příslušná vysoká škola podle § 49.
Pokud je tedy můj zahraniční doklad o zahraničním středoškolském vzdělání jednou uznán, mělo by toto uznání platit obecně. Nemělo by se stát, že v případném dalším přijímacím řízení po mně vysoká škola bude vyžadovat nové ověření podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. A už vůbec by se nemělo stát, že vysoká škola po mně bude chtít ověření podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou na základě školského zákona. Takové osvědčení se vydává podle zcela jiných kritérií. Nejde u něj o posouzení, zda zahraniční doklad v daném cizím státě opravňuje jeho držitele k přístupu ke studiu v bakalářském studijním programu. Jde u něj o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v České republice. To je ale úplně jiný účel a rozsah uznávání! Uplatňovat na mne postup podle školského zákona by bylo v rozporu s Listinou základních práv a svobod. Podle článku 33 má každý právo na vzdělání a podle článku 1 jsou si lidé ve svých právech rovni. Vyžadování různě náročných způsobů ověření mého středoškolského vzdělání se s rovnými právy neslučuje.
Děkuji předem za kladné vyřízení mé žádosti!

English version

When you have a high school diploma from abroad, some universities will want you to „nostrify“ it. But this is time-consuming, expensive, and completely impossible at the time of coronavirus!!! But then you find out that other universities don’t require it from you. They can recognize your high school diploma on their own and without paperwork. So why not use the recognition from them at the university you have chosen? It works, just follow the steps below:

 1. You must formally apply to one of the institutionally accredited universities. You can find their list here: https://regvssp.msmt.cz/registrvssp/inak.aspx.
 2. Immediately ask the university to confirm that you meet the conditions for admission according to § 48 of the Higher Education Act (ie that your foreign „maturita“ is good enough). They must tell you that (email confirmation is enough) because this is something else than entrance exams.
 3. As soon as you receive the confirmation of recognition of your secondary-school leaving certificate, feel free to inform them that you are withdrawing your application.
 4. Give this confirmation of recognition to your university and it must take it. Beware, some do not want to take it and claim that the confirmation is valid only where you received it. This is nonsense and it is unconstitutional discrimination. Can you do anything about it? Yes, you can, you just need to have support from someone whom they must obey. And this is either the Ministry of Education or the National Accreditation Bureau. So:
 5. Write the following request to either the Ministry or the Accreditation Bureau.
 6. And that’s all! It works and you will save your nerves, money, and nostrification exams!

Request for confirmation
Dear Minister (if you are sending to posta@msmt.cz or a date stamp to vidaawt),
Dear Mr. Chairman (if you are sending to posta@nauvs.cz, or by a date card to k9z3e3y),
I graduated from a foreign secondary school with a secondary-school leaving certificate. I want to study at university XXXX. It requires me to verify the condition of completion of secondary education completed by the “maturitní zkouška” examination by submitting a document proving general recognition of the equivalence or validity of a foreign document concerning receiving secondary education in the Czech Republic in accordance with the Education Act. In my case, however, this condition has already been verified by the YYYY university according to Section 48 of the Higher Education Act. I, therefore, ask you to confirm to me that I can submit to my university, as a sufficient verification of the condition of completion of secondary education, a certificate issued by a university with institutional accreditation pursuant to § 48 para. d) of the Higher Education Act.
Grounds for my request:
When I submit my secondary-school leaving certificate and other required documents to a university with institutional accreditation and it confirms to me that it meets the condition of completion of secondary education pursuant to Section 48 para. d) of the Higher Education Act, it acts as a public administration body and it decides on my public subjective law. This university creates claim preclusion with regard to the admission procedure. The condition of completion of secondary education is not specific to any university, a field of education, or study program, and therefore its verification is generally valid. The Higher Education Act also clearly distinguishes between two conditions for admission to study in a bachelor’s degree program. The first condition is the completion of secondary education pursuant to Section 48, which is not related either to the university to which the applicant is applying or to the field of education or the study program to which the applicant is applying. The second condition is the requirements specific to the given study program and these are set by the relevant university itself according to Section 49.
Therefore, once my foreign secondary-school leaving certificate has been recognized, that recognition should apply in general. It should not happen that in a possible further admission procedure, the university will require new verification of the condition of completion of secondary education. And it should not happen at all that the university would require me to verify the condition of completion of secondary education pursuant to the School Act. The verification according to the School Act is conducted according to completely different criteria. It does not verify whether a foreign secondary-school leaving certificate entitles its holder to access study in a bachelor’s study program in a given foreign state. It assesses the equivalence of the foreign certificate in the Czech Republic. But that is a completely different purpose and scope of recognition! Applying the procedure under the School Act to me would be contrary to the Charter of Fundamental Rights and Freedoms. Under Article 33, everyone has the right to education and under Article 1, people are equal in their rights. Requiring differently demanding ways of verifying my secondary education is not compatible with equal rights.
Thank you in advance for the positive processing of my application!

TOPlist